Home / HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN / VĂN BẢN NỘI BỘ / [EXCEL HỖ TRỢ] THỐNG KÊ THỜI GIAN KHÁM BỆNH NGOẠI TRÚ

[EXCEL HỖ TRỢ] THỐNG KÊ THỜI GIAN KHÁM BỆNH NGOẠI TRÚ

Phiếu tổng hộp all:

NHẬP-LIỆU-NCKH-2017 (Dữ liệu 5k phiếu cần xóa bớt)

NHẬP-LIỆU-NCKH-2017 (dữ liệu tháng 8 có 691 lượt chưa lọc )

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN 0210                                        1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN 0310

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN 0410                                         1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN 0510

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN 0610                                         1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN 1010

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN 1110                                           1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN 1210

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN 1310

Tháng 9

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-0509                                            1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-0609

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-0709                                            1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-0809

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-1109                                             1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-1209

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-1309                                            1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-1409

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-1509                                            1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-1809

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-1909                                            1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-2009

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-2109                                            1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-2209

Thông kê thời gian khám (Bệnh chỉ có toa thuốc – không có thủ thuật dịch vụ

1THỐNG KÊ THỜI GIAN 03.08                                            1THỐNG KÊ THỜI GIAN 04.08

1THỐNG KÊ THỜI GIAN 07.08                                            1THỐNG KÊ THỜI GIAN 15.08

1THỐNG KÊ THỜI GIAN 18.08

 

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-08.08

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-09.08

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-10.08

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-18.08

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-21.08

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-22.08

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-25.08

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-28.08

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-29.08

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-30.08

1THỐNG-KÊ-THỜI-GIAN-31.08

 

MẨU PHIẾU NHẬP LIỆU

NHẬP LIỆU NCKH 2017

 

 

Scroll To Top