Home / KHÁCH HÀNG / QUI TRÌNH KHÁM / Quy trình thêm mới dịch vụ khám chữa bệnh

Quy trình thêm mới dịch vụ khám chữa bệnh

QUY TRÌNH THÊM DỊCH VỤ MỚI VÀO SỬ DỤNG TẠI TTYT HUYỆN BÌNH ĐẠI

-Thông báo và được sự chấp thuận của SYT, BHXH bằng văn bản (KHNV)

– Tổ CNTT phối hợp: KHNV, TCKT, BHXH, VNPT đưa dịch vụ vào sử dụng: (file mẩu)

  • KHNV cung cấp các thông tin trong file mẩu như: Mã dịch vụ, Tên dịch vụ, loại dịch vụ, Số quy trình kỹ thuật.
  • Phòng TCKT cung cấp các thông tin: Mã giá; Giá BHXH; Giá dịch vụ (TCKT)
  • Tổ CNTT đưa danh mục dịch vụ lên cổng BHXH, liên hệ VNPT đưa dịch vụ vào HIS

 

 

Scroll To Top