Home / THÔNG BÁO / Mời chào giá tư vấn lựa chọn nhà thầu (bao gồm tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT và thực hiện một số nhiệm vụ của BMT) đối với gói thầu thuộc dự toán Mua sắm vi chất dinh dưỡng phục vụ hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Mời chào giá tư vấn lựa chọn nhà thầu (bao gồm tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT và thực hiện một số nhiệm vụ của BMT) đối với gói thầu thuộc dự toán Mua sắm vi chất dinh dưỡng phục vụ hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

1097_TTYT Bình Đại_Mời chào giá tư vấn (BMT, Tổ chuyên gia) mua vi chất dinh dưỡng

Scroll To Top