Home / PHÒNG BAN / CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI CHÁNH KẾ TOÁN

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI CHÁNH KẾ TOÁN

CHỨC NĂNG, VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ TỔ CHỨC CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Phòng Tài  chính kế toán của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chị sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính của bệnh viện.
I.Nhiệm vụ:

  1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, lập kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
  2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
  3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.
  4. Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giám sác công tác kế toán, chế độ thu, chi của bệnh viện.
  5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng hợp tài sản, kiểm kê tài sản.
  6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
  7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Bệnh viện.

II. Tổ chức:
Phòng Tài chính kế toán có 10 CBVC.
Các bộ phận:
– Phòng thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách, theo dõi viện phí, theo dõi tài sản, theo dõi quyết toán BHYT, Thủ quỹ.
– Tổ thu việ phí.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỪNG THÀNH VIÊN
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

I. NHÂN SỰ: 10
   – Phòng: 06
– Tổ kế toán viện phí: 04
II. NHIỆM VỤ
1. Trưởng phòng :
   – Là người trực tiếp làm tham mưu cho Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán. Phụ trách chỉ đạo công tác kế toán, lập báo cáo tài chính, phản ánh đầy đủ trung thực, chính xác tình hình tài chính của cơ quan.
– Lập dự toán thu chi của đơn vị.
– Báo cáo định kỳ và đột xuất về sở y tế.
– Phổ biến, hướng dẫn kịp thời cho kế toán viện phí thi hành các chế độ, chính sách, nghị định kế toán theo quy định của Nhà  nước.
– Giải quyết các chế độ, chính sách cho CBVC.
2. Phó phòng:
   – Là người trợ giúp đắc lực cho trưởng phòng thực hiện báo cáo phục vụ công tác quản lý của cấp trên và lập báo cáo tài chính.
– Tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí quí, năm về Sở y tế.
– Thanh toán chứng từ phát sinh tại đơn vị.
– Giám sát hoạt động của tổ thu viện phí.
– Giải quyết các chế độ, chính sách cho CBVC.
3. Thủ quỹ:
   – Thực hiện thu chi tiền mặt khi có phiếu thu, chi do kế toán lập. Trực tiếp thực hiện rút và nộp tiền tại kho bạc khi có lệnh chi và giấy rút tiền của đơn vị. Hàng  ngày ghi vào sổ quỹ tiền mặt theo đúng quy định và tiến hành kiểm tra, đối chiếu định kỳ với kế toán về số tiền thực tế với sổ sách. Bảo quản kết đựng tiền sạch sẽ, ngăn nắp, niêm phong cuối ngày.
4. Kế toán TSCĐ:
Theo dõi, quản lý tài sản mua sắm, thanh lý của đơn vị.
Định kỳ hàng năm kiểm kê báo cáo theo quy định.
Báo cáo đột xuất về Sở y tế.
5. Kế toán BHYT:
  – Hàng ngày tập hợp toa KCB BHYT thanh toán và lập danh sách cuối tháng quyết toán với BHXH.
6. Kế toán viện phí:
   – Các thành viên của tổ viện phí phải đảm bảo giờ giấc 24/24h.
– Thanh toán kịp thời, chính xác cho người bệnh.
– Thu đúng theo bảng giá quy định.
– Hàng ngày cập nhật số liệu, sổ sách đầy đủ và nộp tiền về Phòng lúc 15h 30’ cùng ngày.
– Báo cáo định kỳ và đột xuất về Phòng.
– Lĩnh hóa đơn bán hàng và lập báo cáo sử sụng hóa đơn.

Scroll To Top