Home / THÔNG BÁO / HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TIN DỊCH VỤ KỸ THUẬT XUẤT DỮ LIỆU BYT BẢNG 4 (KHOA CĐHA)

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TIN DỊCH VỤ KỸ THUẬT XUẤT DỮ LIỆU BYT BẢNG 4 (KHOA CĐHA)

BỔ SUNG THIẾT BỊ THỰC HIỆN DỊCH VỤ THỦ THUẬT TẠI KHOA

 

I. NỘI DUNG

Để đáp ứng yêu cầu xuất dữ liệu bảng 3 và bảng 4 dữ liệu XML của BYT. Phần mềm QLBV cần bổ sung một số thông tin như sau:

1. Bổ sung thông tin về dịch vụ: kỹ thuật theo quy định 6061/QĐ-BYT (PHỤ LỤC 09. DANH MỤC MÃ XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC, HÓA SINH, VI SINH, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ NỘI SOI)

2. Bổ sung thông tin về mã máy: thực hiện dịch vụ kỹ thuật theo quyết định 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 (hướng dẫn tại mục 7 “Bảng 4. Chỉ tiêu chỉ số kết quả cận lâm sàng”)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

1. Bổ sung thông tin về dịch vụ:
Thông tin cần bổ sung về dịch vụ kỹ thuật vào phần mềm quản lý BV

Hướng dẫn từ BYT:

2. Bổ sung thông tin về mã máy:
Thông tin cần bổ sung về mã máy vào phần mềm quản lý BV

Hướng dẫn từ 4210 BYT

 

tabPageDMCLS

Scroll To Top